2018 Michigan Standings

Name
P Avg.
1st
2nd
3rd
4th
5th
Game
Total Point
J.Yoon2.615858502668
I.Lim2.654786502669
B.Yoon2.2316461002658
H.Choi2.500596602665

View 2018 Game History

  • P Avg. (Point Average)
    게임 당 획득할 점수에 대한 기대치 (야구 장타율 계산법 차용)
    1등: 4점 / 2등: 3점 / 3등: 2점 / 4등: 1점 / 5등 이하: 0점
    계산법 : {(1등 횟수 x 4) + (2등 횟수 x 3) + (3등 횟수 x 2) + (4등 횟수 x 1)} / 게임 참여 횟수
    * 최소값 : 0.00 ~ 최대값 : 4.00